ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το σύστημα άρδευσης στην Κοιλάδα της Σολέας, Κύπρος

Στην Κύπρο η παροχέτευση νερού από εκτροπές των ποταμών μέσω καναλιών για αξιοποίησή τους όλο το χρόνο χρονολογείται από τα αρχαία χρόνια, ενώ το σύστημα των δικαιωμάτων χρήσης νερού εφαρμοζόταν κατά την Οθωμανική Περίοδο ή, πιθανώς, ήδη από την Περίοδο της Φραγκοκρατίας.

Η εκτροπή νερού ποταμών επιτρέπει τη βιώσιμη χρήση νερού μέσω της πλημμυρικής άρδευσης, είτε απευθείας στις καλλιέργειες είτε εμμέσως, μέσω του εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα και την άντληση του νερού από πηγάδια. Παρόλα αυτά στην Κοιλάδα της Σολέας στην Κύπρο το σύστημα αυτό δεν είναι ιδιαίτερα αναποτελεσματικό και δεν αρκεί για να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής.

Σήμερα (2011), το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται μέσω της κατασκευής ενός σχετικά μεγάλου εξωποτάμιου φράγματος, με παράκαμψη, κατ’ αυτόν τον τρόπο, των μειονεκτημάτων ενός φράγματος πάνω στον κύριο ποταμό και με εφαρμογή παράλληλα σύγχρονων αρδευτικών μεθόδων (αγωγών πίεσης και συστημάτων στάγδην). Επιπλέον, το φράγμα επιτρέπει τη χρήση νερού ακόμα και κατά τη θερινή περίοδο, αρδεύοντας ικανοποιητικά ολόκληρη την περιοχή.

Στη συγκεκριμένη μελέτη θα εστιάσουμε στην εξέλιξη της πρακτικής κατασκευής εκτροπικών φραγμάτων στην περιοχή της Σολέας από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο πώς οι πρακτικές του παρελθόντος μπορούν να προσαρμοστούν για να εξυπηρετήσουν σύγχρονες ανάγκες, με βιώσιμο τρόπο.