ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Kοινοπραξίες, μια συμμετοχική μέθοδος διαχείρισης του νερού για την αειφόρο ανάπτυξη
στην πεδιάδα της Σύβαρης, Ιταλία

Αυτή η μελέτη περίπτωσης επικεντρώνεται στις μεθόδους συλλογής του νερού, την αποθήκευση και τη διανομή του που έχουν εφαρμοστεί στην κοιλάδα Σύβαρη, στην Καλαβρία (Ιταλία), μια περιοχή που πάντα υπέφερε από λειψυδρία. Ρίχνει φως σε ένα συμμετοχικό σύστημα διαχείρισης ποτάμιων υδάτων που εφαρμόστηκε από τους τοπικούς πληθυσμούς και τους αγρότες, σε μια περιοχή που σήμερα χαρακτηρίζεται αφενός από μια παράκτια οικοδομική υπερδραστηριότητα και αφετέρου από μια εκτεταμένη, βιομηχανοποιημένη γεωργία που εξαντλεί το νερό.

Σε αυτή την περιοχή ενδιαφέρει επίσης μια προσέγγιση για την αγροτική ανάπτυξη που βασίζεται στην προστασία της βιοποικιλότητας και την πολυκαλλιέργεια, την πρακτική της γεωργίας διαβίωσης, η οποία έχει τη λογική του να καλλιεργούνται περισσότερες από μια καλλιέργειες σε ένα χρόνο (σιτάρι, κριθάρι, βίκος, ρεβίθια και άλλα λαχανικά, μαζί με σταφύλια, σύκα, εσπεριδοειδή και ελιές), και σε μικρής κλίμακας κτηνοτροφία (βοοειδή, πρόβατα, χοίροι και κατσίκες), σύμφωνα με τις αρχαίες μεσογειακές μεθόδους. Ο σκοπός της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι να συμβάλει στη στροφή από την κυρίαρχη εκτεταμένη και βιομηχανοποιημένη μέθοδο καλλιέργειας προς μια βιώσιμη και βιολογική γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης και αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων.

Η τάση του τοπικού πληθυσμού για προστασία των αρχαίων καλλιεργειών και προώθηση της βιοποικιλότητας είναι ένας τρόπος για να έρθει στο φως η μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά και η σοφία μιας περιοχής που ήταν γνωστή στο παρελθόν ως μέρος της Magna Graecia.