Ελλάδα, Κρήτη: Διαχείριση νερού στις Χοιρόμανδρες

1430 – 1300 π.Χ. Τελική Ανακτορική εποχή

Η κοιλάδα ανακαταλαμβάνεται. Το σύστημα διαχείρισης νερού πρέπει να παρέμεινε σε λειτουργία.