Κύπρος: Τα αρχαία υδραγωγεία της Λάρνακας

1350-900 πΧ

Οι Μυκηναίοι κατασκευάζουν κυκλώπεια τείχη γύρω από τη Λάρνακα.